Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สำนักปลัด อบต.แม่วะ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (ปัจจุบัน)

Work-mw-323-page-001.jpgWork-mw-323-page-002.jpgWork-mw-323-page-003.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประวัติ ความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ โอทอป และแหล่งท่องเที่ยว

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

07 สิงหาคม 2563
hits (98 hits)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุค ...
06 สิงหาคม 2563
hits (66 hits)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศองค์ก ...
31 กรกฎาคม 2563
hits (85 hits)
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ ...
30 กรกฎาคม 2563
hits (83 hits)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ ...
30 กรกฎาคม 2563
hits (41 hits)
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายศุภฤกษ์ กวางศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบ ...
28 กรกฎาคม 2563
hits (80 hits)
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายขจรศักดิ์ คำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ นายอนันต์ น ...
อ่านต่อทั้งหมด
06 สิงหาคม 2563
hits (11 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าข้าม ตำบลแม่วะ ...
31 กรกฎาคม 2563
hits (17 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบํารุงทางหลวงชนบทและหลักทางโค้ง หมู่ที่ ๗ บ้านผดุงราษฎร์ร ...
13 กรกฎาคม 2563
hits (50 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านนายเติง โพธิคํา มีปริมาณงานขนา ...
13 กรกฎาคม 2563
hits (54 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑ บ้านนางแก้วลูน สายสุรินทร์ บ้านแม่วะหลวง ห ...
13 กรกฎาคม 2563
hits (46 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๒ หน้าบ้านนายหลั่น มณีเครือ บ้านแม่วะหลวง หม ...
13 กรกฎาคม 2563
hits (51 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเท่ง สุยะวงศ์ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่วะหลวง ...
อ่านต่อทั้งหมด

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่วะ เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev