Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 • หน้าแรก
 • กองคลัง
 • งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓
 • กองคลัง
 • งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๔ บ้านแม่วะแล้ง ตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตามรายการที่ อบต.กําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่วะ เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev