ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ฮิต: 8396
Vedio

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง 

วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                                                                                        ผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๖๐ วัน
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนจำนวน ๔ โรง จำนวน ๒๖๐ วัน
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒                          จ้างเหมาบุคคลช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของสำนักปลัด อบต.แม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างบริการทำความสะอาดภายในและรอบนอกอาคารเอนกประสงค์ (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ (โดเมน,ค่าโฮส,ค่าดูแลเว็บและอัพเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและสำรองข้อมูลพร้อมใช้งานตลอดเวลาทำการ) ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เช่าค่าบริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง FTTX ความเร็วสูง จำนวน ๓ หมายเลข จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนจำนวน ๔ โรง จำนวน ๓๐ วัน (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 130 วัน เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 130 วัน เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๒ เดือน โดยเริ่มตังแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็งสูง (ความเร็ว ๓๐๐/๓๐๐ Mbps. และความเร็ว ๕๐/๕๐ Mbps.) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-001 และ 416-51-002 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อพัฒนาหมู่บ้านสู่ตำบลน่าอยู่ ม.1-8 ต.แม่วะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บย-6714 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 002-54-001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนจำนวน ๔ โรง จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาติดตั้งระบบแสง สี เสียง บนเวที เพื่อใช้ในงานประเพณี สืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาติดตั้งระบบแสง สี เสียง บริเวณงาน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมรื้อถอน โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ บ้านแม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ - 3844 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง น้ำมันสุญญากาศเบอร์ 40 จำนวน 3 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์/แฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร บริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักงาน อบต.แม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อกระสอบทราย ขนาด ๑๘ X ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ เพื่อป้องกันปัญหาความแห้งแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) หมายเลขทะเบียน กบ-1928 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วะ ประจำปี ๒๕๖๓ (แม่วะเกมส์) ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อของรางวัลกีฬาพื้นบ้าน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วะ ประจำปี 2563 แม่วะเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อชุดของขวัญงานวันเด็ก ซึ่งประกอบด้่วย กล่องดินสอ , สี, อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อซื้อถ่้วยรางวัล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วะ ประจำปี ๒๕๖๓ (แม่วะเกมส์) ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วะ ประจำปี ๒๕๖๓ (แม่วะเกมส์) ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน สนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่วะ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บบ-2712 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-3844 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เช่าชุดเดินขบวนพาเหรด โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเถิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเถิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เช่าชุดเดินขบวนพาเหรด โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเถิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเถิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๗๐ ชุด เพื่อใช้ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเถิน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ น้ำมันมวย สเปรย์คลายกล้ามเนื้อ ผ้าเย็น เพื่อใช้ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเถิน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมารถรับส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อน้ำมันมวย สเปรย์ ผ้าเย็น ให้แก่นักกีฬาที่ทำการฝึกซ้อมกีฬาและเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และประชาชนอำเภอเถิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำอาหารให้แก่นักกีฬาที่ทำการฝึกซ้อมกีฬา ในการเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และประชาชนอำเภอเถิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓           จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 42.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 4.00 บ่อ ข้างถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย หมู่ที่ ๕ มีปริมาณผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เช่าเครื่องเสียง ในการเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และประชาชนอำเภอเถิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเสื้อกีฬา ให้แก่นักกีฬาที่ทำการเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และประชาชนอำเภอเถิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาเช่าชุดแต่งกายสำหรับริ้วขบวนพาเหรด โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และประชาชนอำเภอเถิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บบ-2712 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการตัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าช้าง -อุทยานแห่งชาติแม่วะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓-๐๐๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓-๐๐๓ สายบ้านแม่วะลุ่ม (หน้า รร.แม่วะวิทยา) ถึงบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1x 2 เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ?งดเผาป่า? จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ซื้อเทปวัดระยะ แบบใยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย-6714 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บบ-2712 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้า่งรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดศก.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ณ บ้านนายนาค ไถเงิน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่วะลุ่ม ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด หมู่ที่ ๗ ซอยหลังโรงเรียนบ้านน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อสูบน้ำดับเพลิง หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) เพื่อมอบให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ยูเอสที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน ๔ โรง ในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๐๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อตู้ลำโพงแขวน ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันดีเซล 100 ลิตร ใช้กับเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 80-8818 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บบ-2712 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2563 จำนวน 1,070 โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ - 3844 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ - 3844 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อทรายอะเบท จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (ใช้งานในกองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ บบ-2712 ลำปาง เลขครุภัณฑ์ 006-48-001 (ไฟไซเรนชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทาง ณ หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าช้าง - อุทยานแห่งฃาติแม่วะ หมู่ที่ ๗
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างขุดบ่อขยะพร้อมไถกลบบ่อขยะ หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ี ๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓-๐๐๓ สายบ้านแม่วะลุ่ม ถึงบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๒๘ ตารางเมตร
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ A3 กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 420-60-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม ยู เอสที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี เพื่อมอบให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลแม่วะ จำนวน ๓๑ วัน (๑๘ พ.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน ๔ โรง จำนวนเด็ก ๒๙๘ คน ( ๑๘ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๓) จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อสูบน้ำบ่อโยก บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าช้าง - อุทยานแห่งชาติแม่วะ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าช้าง - อุทยานแห่งชาติแม่วะ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเด่นชัย หมู่ที่ 5 บ้านเด่นชัย ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดปากกว้าง 1.45 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.08 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.71 ลูกบาศก์เมตร สถานที่ดำเนินการ ดาดลำเหมืองสายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมากำจัดเศษไม้และเศษกิ่งไม้ขวางทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) และรถบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 2 คัน สถานที่ ลำห้วยแม่วะแล้ง หมู่ 4 บ้านแม่วะแล้ง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านผดุงราษฎรฺ์รังสรรค์ มีขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๔๐ เมตร ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓-๐๐๓ สายบ้านแม่วะลุ่ม ถึงบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๒๘ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓-๐๐๓ สายบ้านแม่วะลุ่ม ถึงบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๒๘ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางขันคำ สุรินทร์ต๊ะ หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง ปริมาตรงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกลังไหล่ทาง ๒ ข้างทางและวางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน บ้านแม่วะแล้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่วะ มีขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. หน้าโรงเรียนบ้านท่าช้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุงานการเกษตร สายยางรดน้ำต้นไม้ 6 หุน จำนวน 1 ม้วน (100 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ติดตั้ง ณ ศพด.ตำบลแม่วะ จำนวน 1 เลขหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63-30 ก.ย. 63 ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านเลขที่ 97 ม.2 บ้านท่าช้าง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านเลขที่ 97 ม.2 บ้านท่าช้าง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง จำนวน 3 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสาว กัลยฑรรศน์ สินธ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านศรีบุญเรือง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบุญธรรม กิติวงศ์ หมู่ที่ ๖ ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากป่าช้า ถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมู่ที่ 6 บ้านศรีบุญเรือง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.105 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างทาง ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.แม่วะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ซื้อถ่านไมล์ลอย AA จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่อ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมูู่ที่ ๗ บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ยาว ๕๑ เมตร ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บบ-2712 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-48-001 (ถึงกำหนดตรวจสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-3844 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงกรวยแก้ว ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลแม่วะ ในการขาดน้ำอุปโภคและบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ศพด.ตำบลแม่วะ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0010, 420-60-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อตู้เหล็กชนิดมือจับ 2 บาน มอก.สำหรับใช้งานในกองช่าง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อตู้เหล็กชนิดมือจับ 2 บาน มอก.สำหรับใช้งานในสำนักปลัด จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งรถดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม ยู เอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน ๔ โรง ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เฉพาะวันทำการ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๓๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม ยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี เพื่อมอบให้เด็กศูนย์เด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จำนวนเด็ก ๔๙ คน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ตำบลแม่วะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 72 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม ยู เอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน ๔ โรง ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เฉพาะวันทำการ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๓๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วะจำนวน 62 วัน จำนวนเด็ก 49 คน ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1ก.ค.2563-30กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อขี้ผึ้งแผ่น ต้นเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และเม้าส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) ยี่ห้อโตโยต้าสีขาว หมายเลขทะเบียน กบ-1928 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 หน้าบ้านนายหลั่น มณีเครือ บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างทาง ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านนายเติง โพธิคำ มีปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านแม่วะลุ่ม ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ ยาวรวมทั้งหมด ๒๕ เมตร ซอยข้างบ้านนางศรีนวล สิทธินวล ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านนางแก้วลูน สายสุรินทร์ บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างทาง ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.แม่วะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเท่ง สุยะวงศ์ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่วะหลวง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านนางแก้วลูน สายสุรินทร์ บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างทาง ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.แม่วะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถวีโก้ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กจ-3844 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่    กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) เป็นนมยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี เพื่อมอบให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก ๔๘ คน จำนวน ๔๒ วัน ( ส.ค. - ก.ย. ๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน บบ-2712 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-48-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่    กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม(โรงเรียน) นมยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน 2 เดือน ( ส.ค. - ก.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมบำรุงทางหลวงชนบทและหลักทางโค้ง หมู่ที่ 7 บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณ์สายเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คกับโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเวชภัณฑ์ประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๓ ยาว ๒๙ เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๓ ยาว ๒๖๕ เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อถังขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 90 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อหนังสืองบพัฒนาผู้เรียน อายุ3-5ปี งบประจำปี 2563 จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ2563(งบเพิ่มเติม 10 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุการเกษตร ใช้กับเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย และรถเข็นตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อน้ำมันเครื่อง (สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า) จำนวน 3 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ซื้อลำโพงช่วยสอน ลำโพงเคลื่อนที่ ลำโพงกลางแจ้ง จำนวน 2 เครื่อง (ลำโพงกลางแจ้งเคลื่อนที่ มีล้อลาก และไมค์ลอย แบบมือถือ มีบลูทูธ USB,SD Card ,AUX เสียบไมค์ได้ เสียบขาตั้งได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านเด่นชัย ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.แม่วะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๖ จุด บ้านแม่วะแล้ง หมู่ที่ ๔ ตามรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้าง กว้าง ๑ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.แม่วะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ กองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมวางท่อซีเมนต์ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 บ้านแม่วะแล้ง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-3844 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ณ ซอย ๗ (หน้าบ้านนายสุข เปี้ยกาศ) ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมบ่อสูบน้ำบ่อโยก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเตาแก๊ส ชนิด ๓ หัวเตาพร้อมมีเตาอบในตัว จำนวน ๑ เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถังแก๊ส ขนาด ๑๕ KG. พร้อมหัวปรับและอุปกรณ์ต่อพวงเตาแก๊ส จำนวน ๑ ชุด
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อตู้เก็บอาหาร ขนาด ๔ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ชนิดซอง ซองละ 30 กรัม จำนวน 3,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง